CONCURS DE SELECTARE A GRUPURILOR DE APL-URI PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MĂ IMPLIC” (2024-2027)

CONCURS DE SELECTARE A GRUPURILOR DE APL-URI PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MĂ IMPLIC” (2024-2027)

A. CONTEXT GENERAL

Proiectul „MĂ IMPLIC” (Faza II) anunță concurs de selectare a grupurilor de administrații publice locale (APL) partenere.  

Proiectul „MĂ IMPLIC” (Faza II) își propune să contribuie la consolidarea guvernării locale și sporirea accesului populației la servicii publice mai bune. În special, Proiectul „MĂ IMPLIC” va susține partenerii de la nivel local și național în vederea îmbunătățirii guvernării locale pe trei dimensiuni fundamentale:  

 • Grupurile de autorități publice locale (APL-uri) de nivelul întâi asigură administrarea eficientă a  resurselor și promovează dezvoltarea locală într-un mod sustenabil și incluziv; 
 • Guvernul promovează și coordonează reforma administrației publice locale într-un mod eficient, eficace și transparent;  
 • Cetățenii din comunitățile partenere se implică în procesul de guvernare locală și influențează pozitiv calitatea gestionării serviciilor publice. 

Faza II a Proiectului „MĂ IMPLIC” va consolida rezultatele obținute în Faza I, dar și va lărgi arealul intervențiilor oferind suport pentru APL-uri în exercitarea funcțiilor atribuite acestora, precum: 

 • Eficientizarea serviciilor publice administrative, 
 • Îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală 
 • Promovarea dezvoltării economice locale și/sau regionale.  

În Faza II, Proiectul „MĂ IMPLIC” va oferi suport și asistență doar grupurilor de APL-uri de nivelul întâi care vor  exprima expres interesul de a crea parteneriate și/sau vor prezenta intenția de inițiere a unui proces de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. 

Grupurile de APL-uri, care intenționează să aplice, trebuie să demonstreze deschiderea și dorința de a participa în calitate de partener al Proiectului „MĂ IMPLIC” prin completarea Formularului de Aplicare cu informații veridice și prezentarea actelor confirmative solicitate (vezi anexele). 

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, în perioada noiembrie, 2023 – octombrie, 2027. Proiectul acoperă întregul teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului), astfel toate autoritățile publice locale de nivelul întâi, care îndeplinesc criteriile de mai jos, sunt eligibile pentru a aplica. 

Intervențiile la nivel local, în grupurile de APL-uri partenere, vor include:  

 • Asistență tehnică și suport pentru consolidarea cooperării dintre autoritățile publice locale în cadrul parteneriatelor, în formate precum cooperarea intercomunitară sau amalgamarea voluntară; 
 • Asistență tehnică și suport pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în exercitarea funcțiilor de bază (guvernare și planificare strategică, managementul finanțelor publice, furnizarea serviciilor publice, etc.); 
 • Suport la elaborarea și implementarea Planurilor de Îmbunătățire a Serviciilor și a Planurilor de Operare și Mentenanță a serviciilor gestionate; 
 • Suport financiar prin alocarea granturilor (de la 100 000 până la 250 000 CHF), mobilizarea contribuției locale (minim 20% din valoarea grantului) și atragerea de fonduri adiționale. Scopul acestuia este de a facilita implementarea a cel puțin două intervenții comune în cadrul fiecărui grup de APL-uri. Aceste intervenții vor viza i) îmbunătățirea serviciilor publice administrative, ii) gestionarea serviciilor de gospodărie comunală și iii) stimularea dezvoltării economice locale; 
 • Suport în implementarea unor metode eficiente de implicare a cetățenilor în procesele decizionale și realizarea de inițiative de dezvoltare locală, inclusiv prin acordarea de granturi pentru organizațiile societății civile. 
B. PROCESUL DE SELECTARE

Selectarea grupurilor de APL-uri partenere va fi realizată etapizat:  

Etapa 1:  
Preselecție   

În baza dosarelor de aplicare depuse se va realiza preselecția grupurilor de APL-uri conform Criteriilor de Evaluare din  prezentul Ghid.  

În grupurile de APL-uri preselectate vor fi efectuate vizite  de evaluare pentru  a aprecia fezabilitatea intervențiilor propuse (angajament, fezabilitate tehnică, potențial de mobilizare, implicarea cetățenilor). 

Etapa 2:  
Selecție finală 

În baza rezultatelor evaluării de fezabilitate desfășurate, vor fi selectate până la 10 grupuri de APL-uri partenere ale Proiectului „MĂ IMPLIC”, Faza II.  

Etapa 3:
Semnarea Acordurilor de Cooperare
 

Acordul de Cooperare stabilește principiile și condițiile de colaborare dintre Proiectului „MĂ IMPLIC” și Grupurile de APL-uri partenere în vederea realizării intervențiilor propuse. Acordurile vor fi semnate în cadrul unui eveniment oficial. 

C. PROCEDURA DE APLICARE

DOSARUL DE APLICARE va include:  

 1. Formularul de aplicare completat (format PDF), anexa 1 + anexa 1A; 
 2. Declarația de aplicare și angajament (copia scanată), anexa 2.  
  (Vezi secțiunea C. Criteriile de eligibilitate) 

Formularul de aplicare în limba română poate fi descărcat accesând linkul www.ma-implic.md/concurs2024, iar pentru versiunea în limba rusă accesați www.ma-implic.md/ru/concurs2024ru. Formularul de aplicare completat va fi trimis la adresa de e-mail: concurs2024@gmail.com.  

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI  

Dosarele complete vor fi depuse până la data de 19 Februarie 2024, ora 23:59. Dosarele depuse după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare, iar dosarele incomplete nu vor fi examinate. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

Proiectul „MĂ IMPLIC” va organiza o serie de sesiuni online de informare, în cadrul cărora vor fi oferite detalii cu privire la  concursul de selectare a grupurilor de APL-uri de nivel întâi, condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și evaluare, formularul de aplicare, precum și alte detalii relevante.  

Pentru facilitarea procesului de aplicare vor fi organizate 3 sesiuni de informare, conform agendei de mai jos: 

Întrebările de clarificare se vor adresa exclusiv pe adresa de e-mail: concurs2024@gmail.com, dar nu mai târziu de data de 9 februarie 2024. Răspunsurile vor fi publicate la secțiunea Întrebări frecvente de pe pagina web a concursului, clarificări suplimentare vor fi oferire și în timpul sesiunilor  online de informare. 

D. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi considerați eligibili, aplicanții trebuie să întrunească următoarele criterii:   

 • Grup de  cel puțin trei APL-uri de nivel întâi, reprezentând sate și/sau comune din Republica Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din regiunea Transnistreană), precum și orașe cu populație până la 10 000 de locuitori [1]. Aplicațiile din partea grupurilor de APL-uri, care intenționează să inițieze împreună un proces  de amalgamare voluntară sunt încurajate;   
 • Populația totală a  Grupului de APL-uri va constitui cel puțin 5000 de locuitori [2] (conform datelor oficiale privind populația furnizate de Biroul Național de Statistică, la data de 01.01.2023) [3],  
 • Grupurile de APL-uri cu număr mai mic de 5000 de locuitori vor fi considerate eligibile doar dacă prezintă deciziile consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale participante prin care se confirmă intenția de a iniția un proces de amalgamare voluntară conform criteriilor și condițiilor cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale [4]; 
 • Decizia fiecărui consiliu local din cadrul grupului de APL-uri privind participarea la acest apel și, în cazul selectării, angajamentul implementării proiectului în conformitate cu condițiile menționate mai sus. 

[1] În cazuri justificate se acceptă o deviație de cel mult 10%

[2] În cazuri justificate se acceptă o deviație de cel mult 10%

[3] Biroul Național de Statistică, https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Populatia_sate_comune_orase_2014-2023.xlsx

[4] Legea cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrative-teritoriale: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138655&lang=ro

E. CRITERIILE DE EVALUARE A DOSARELOR

Dosarele depuse, care vor întruni condițiile minime de eligibilitate, vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:  

Nr. 

Criterii de evaluare  

Punctaj maxim  

1. 

Eficiența și calitatea guvernării locale (planificarea strategică, gestionarea finanțelor publice, transparența proceselor) în cadrul Grupului de APL-uri partenere. 

15 puncte 

2. 

Existența experienței și a practicilor de implicare/participare a cetățenilor.  

15 puncte 

3. 

Existența unei viziuni comune clare asupra serviciilor publice prioritare care sunt propuse spre creare și/sau îmbunătățire și asupra soluțiilor propuse aferente. 

15 puncte  

4. 

Existența unor abordări eficace și inovative, aferente soluțiilor propuse pentru creare și/sau îmbunătățire a serviciilor publice. 

10 puncte 

5. 

Numărul de beneficiari și aspecte de incluziune. 

10 puncte  

6. 

Existența unei viziuni comune asupra sustenabilității soluțiilor propuse. 

10 puncte  

7.  

Existența potențialului de sinergie cu alte proiecte și programe de dezvoltare. 

5 puncte  

8. 

Angajament de mobilizare a contribuției locale de cel puțin 20% din valoarea grantului.  

5 puncte 

9.     

Corespunderea cu criteriile de amalgamare și intenția demonstrată de a iniția un proces de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. 

10 puncte 

10. 

Partener al Proiectului „MĂ IMPLIC” în Faza I 

5 puncte 

Total 

100 puncte  

Toate dosarele depuse vor fi evaluate de o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Proiectului „MĂ IMPLIC” și experți independenți. Rezultatele finale vor fi aprobate de Consiliul de Coordonare al Proiectului „MĂ IMPLIC” în perioada martie-aprilie 2024. 

Proiectul nu vizează localitățile din regiunea Transnistreană. 

Întrebări frecvente

La etapa concursului de selectare, grupurile de APL-uri vor depune următoarele documente: 
1. Formularul de Aplicare, anexa 1 (Aplicant lider); 
2. Formular de Aplicare, anexa 1A (completat de fiecare Aplicant partener) 
3. Declarația de angajament, anexa 2, semnată de toți Primarii, la care se va atașa deciziile fiecărui Consiliu local din cadrul parteneriatului. 
Alte documente nu sunt necesare.

Temenul limită de depunere a dosarului este 19 februarie 2023, ora 23:59.  Formularul de aplicare completat va fi trimis la adresa de e-mail: concurs2024@gmail.com.  

Toate dosarele depuse vor fi evaluate de o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Proiectului „MĂ IMPLIC” și experți independenți. Rezultatele finale vor fi aprobate de Consiliul de Coordonare al Proiectului „MĂ IMPLIC” în perioada martie-aprilie 2024. 

Doar autoritățile publice locale (APL) de nivelul întâi sunt considerate eligibile pentru participare la acest concurs, și care corespund criteriilor de eligibilitate indicate în Ghidul Aplicantului. 

Grup de cel puțin trei APL-uri de nivelul întâi, reprezentând sate și/sau comune din Republica Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului), precum și orașe cu populație până la 10 000 de locuitori, care cooperează pentru realizarea de intervenții comune sau care intenționează inițieze un proces de amalgamare voluntară.

Populația totală a grupului de APL-uri va constitui cel puțin 5000 de locuitori (în cazuri justificate se acceptă o deviație de până la 10%).

În cadrul concursului sunt eligibile doar Grupurile constituite din cel puțin 3 autorități publice locale (APL-uri).

În cadrul concursului sunt eligibile doar orașele cu o populație de până la 10 000 de locuitori (în cazuri justificate se acceptă o deviație de până la 10%). 

Estimarea numărului de locuitori pentru fiecare grup de APL-uri/parteneriat se face în baza informațiilor furnizate de Biroul Național de Statistică referitoare la populația cu reședință obișnuită în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi pentru anul 2023. Informațiile pot fi accesate aici: https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/populatie/numarul_PRO_profil_teritorial/Populatia_sate_comune_orase_2014-2023.xlsx

Teritoriul comunităților/unităților administrativ-teritoriale partenere trebuie fie continuu (hotare comune). 

Grupurile de APL-uri care participă la concurs pot să cuprindă autorități publice locale din diferite raioane, cu condiția că administrează un teritoriu continuu (hotare comune) și împărtășesc o viziune comună de dezvoltare. 

Limita de populație de până la 10 000 de locuitori se aplică exclusiv aplicanților cu statut de Oraș. 

Grupul de APL-uri se consideră eligibil doar dacă prezintă Decizia fiecărui consiliu local din cadrului grupului de APL-uri privind participarea la acest apel, și, în cazul selectării, angajamentul implementării proiectului în conformitate cu condițiile menționate mai sus. 

Participarea autorităților publice locale (APL) eligibile este permisă numai în cadrul unui grup de APL-uri care participă la concurs. 

Doar autoritățile publice locale (APL) de nivelul întâi sunt considerate eligibile pentru participare la acest concurs. 

Doar autoritățile publice locale (APL) de nivelul întâi sunt considerate eligibile pentru participare la acest concurs. 

 • eficientizarea serviciilor publice administrative, 
 • îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărie comunală 
 • promovarea dezvoltării economice locale și/sau regionale. 

În cadrul concursului pot fi propuse inițiative ce contribuie la consolidarea guvernării locale și gestionarea serviciilor publice: 
(i) creșterea capacităților instituționale și profesionale ale autorităților publice locale; 
(ii) asigurarea accesului la servicii publice locale (ex: digitalizarea serviciilor publice locale, crearea ghișeelor de informare, etc.); 
(iii) optimizarea managementul financiar (planificarea participativă a bugetului local, managementul proprietății publice, atragerea investițiilor, gestionarea proiectelor, etc.); 
(iv) asigurarea transparenței proceselor decizionale și participării cetățenilor,  
precum și alte servicii publice și măsuri inițiate de autoritățile publice locale în interesul general al cetățenilor și comunităților.

În cadrul concursului pot fi propuse inițiative ce contribuie la îmbunătățirea următoarelor servicii publice de gospodărie comunală: 
(i) construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor și rețelelor de alimentare cu apă; 
(ii) construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor și rețelelor de canalizare, inclusiv construcția stațiilor de epurare; 
(iii) organizarea serviciilor de salubrizare, inclusiv gestionarea deșeurilor; 

(iv) întreținerea spațiilor verzi, inclusiv a zonelor forestiere aflate în proprietatea autorităților publice locale; 
(v) asigurarea cu transport public local (în cadrul parteneriatului); 
(vi) instalarea iluminatului public stradal; 
(vii) instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile, 
precum și alte servicii publice și măsuri inițiate de autoritățile publice locale în interesul general al cetățenilor 

În cadrul concursului pot fi propuse inițiative care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților economice în comunitățile partenere (îmbunătățirea infrastructurii fizice, valorificarea potențialului economic local, promovarea produselor și serviciilor, etc.) cu impact pe termen mediu și lung. 

Scopul suportului financiar oferit de către Proiectul Mă Implic este de a facilita implementarea a cel puțin două intervenții în cadrul grupului de APL-uri partenere (vezi secțiunea A). 

Grupul de APL-uri va asigura o contribuție financiară obligatorie de minim 20% din valoarea grantului oferit în cadrul Proiectului Mă Implic (vezi secțiunea A). Contribuția în natură nu este eligibilă. 

Calitatea de partener al proiectului Mă Implic, Faza I, reprezintă un avantaj, dar selectarea partenerilor proiectului Mă Implic, Faza II, se face în baza Formularului de Aplicare, conform criteriilor de eligibilitate menționate în Ghidul Aplicantului 

Amalgamarea voluntară reprezintă  doar o opțiune de colaborare între autoritățile  locale și nu este obligatorie pentru grupul de APL-uri participante la concurs. 

Amalgamarea voluntară poate avea loc în conformitate cu prevederile Legii nr.225 din 31.07.2023 cu privire la amalgamarea voluntară și a Metodologiei de amalgamare voluntară a UAT aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.952 din 29.10.2023 

Întrebările de clarificare se vor adresa exclusiv pe adresa de e-mail: concurs2024@gmail.com, dar nu mai târziu de data de 9 februarie 2024. Răspunsurile vor fi publicate la secțiunea Întrebări frecvente de pe pagina web a concursului, clarificări suplimentare se vor oferi și în timpul sesiunilor  online de informare. 

Scopul proiectului “MĂ IMPLIC” este să contribuie la faptul ca “populația Republicii Moldova va beneficia de o mai bună guvernare la nivel local și de un acces și o calitate mai bună a serviciilor publice”.

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, în perioada noiembrie, 2023 – octombrie, 2027.