Anunț angajare: Consultant/i tehnic/i în domeniul gestionării deșeurilor solide, alimentării cu apă și sanitației și a iluminării stradale

TERMENI DE REFERINȚĂ

Denumirea postului: Consultant/i tehnic/i în domeniul gestionării deșeurilor solide, alimentării cu apă și sanitației și a iluminării stradale

Referință la proiect: MĂ IMPLIC – Proiect de implicare civică în guvernarea locală

Tipul contractului: Contract Individual de Consultanță

 1. CONTEXT

Proiectul MĂ IMPLIC își propune să asigure că populația rurală din Moldova are acces echitabil la servicii publice de calitate. La nivel local, proiectul va sprijini autoritățile publice locale din 30 de localități partenere rurale pentru a organiza furnizarea de servicii în mod participativ, eficient, incluziv și durabil. Oamenii vor fi, de asemenea, mai implicați în luarea deciziilor locale și monitorizarea furnizării serviciilor în localitățile vizate, datorită intervenției proiectului. La nivel național, proiectul va contribui la asigurarea unui cadru de politici, legal și financiar adecvat pentru furnizarea serviciilor publice de calitate și realizarea reformei de descentralizare.

 1. SCOPUL CONSULTANȚEI

Principalul obiectiv al Consultantului/ilor este de a facilita implementarea unor intervenții locale selectate privind alimentarea cu apă (7 proiecte) și sanitație (3 proiecte), iluminarea publică stradală (3 proiecte) și gestionarea deșeurilor solide (17 proiecte), precum și expertiza tehnică și consultativă a proiectelor de construcție și / sau reabilitare a infrastructurii.

Ne așteptăm ca cel puțin doi consultanți individuali să sprijine cele 17 proiecte în domeniul gestionării deșeurilor.

Ne așteptăm ca cel puțin doi consultanți individuali să sprijine cele 10 proiecte în domeniul apei / sanitației.

Ne așteptăm ca un consultant individual să sprijine cele 3 proiecte în domeniul iluminării stradale.

În prima etapă a implicării lor, Consultantul/ii va efectua o evaluare tehnică, socio-economică detaliată și o evaluare a impactului asupra mediului pentru a determina cea mai potrivită opțiune de intervenție pentru fiecare dintre proiectele țintă. Consultantul/ii va oferi asistență tehnică și va consolida capacitățile beneficiarilor în evaluarea tehnică, pregătirea intervențiilor pentru investiții, asigurarea conformității proiectelor cu cadrul normativ național, asigurând astfel investiții de capital rentabile și utilizarea eficientă a resurselor. Înainte de faza de investiții, Consultantul/ii va consilia echipa de proiect și beneficiarii cu privire la cele mai bune soluții aplicabile și va propune un set de recomandări pentru fiecare intervenție.

În cea de-a doua etapă (Investițiile) se va cere ca Consultantul/ii să monitorizeze îndeaproape progresul lucrărilor și să supravegheze ariile de infrastructură și lucrările civile în cadrul proiectelor țintă, în conformitate cu proiectarea tehnică, cerințele contractuale și legislația Republicii Moldova. Consultantul/ii va sprijini, de asemenea, beneficiarii proiectului în procesul de acceptare a lucrării finale.

 1. PERIOADA ȘI DOMENIUL DE ACTIVITATE

 Consultanții pentru proiectele în domeniul apei / sanitației: Aprilie 2021 – Iunie 2023, cu posibilitate de prelungire, în dependență de progresul fiecărui proiect în parte. Domeniul de activitate este estimat la 40 de zile pentru fiecare dintre cele zece proiecte.

Consultanții pentru proiectele în domeniul gestionării deșeurilor: Aprilie 2021 – Septembrie 2022, cu posibilitate de prelungire, în dependență de progresul fiecărui proiect în parte. Domeniul de activitate este estimat la 20 de zile pentru fiecare dintre cele șaptesprezece proiecte.

Consultanții pentru proiectele în domeniul iluminării stradale: Aprilie 2021 – Decembrie 2021, cu posibilitate de prelungire, în dependență de progresul fiecărui proiect în parte. Domeniul de activitate este estimat la 15 zile pentru fiecare dintre cele trei proiecte.

 1. SUPRAVEGHERE ȘI COORDONARE

Consultantul/ii va raporta Managerului de Activități MĂ IMPLIC, care va servi ca punct permanent de contact și comunicare pentru toate aspectele legate de domeniul de aplicare a acestor Termeni de Referință. În plus, Consultantul/ii va lucra îndeaproape cu Facilitatorii Locali ai proiectului MĂ IMPLIC și cu partenerii locali de implementare, după necesitate. Consultantul/ii trebuie să coordoneze și să se consulte cu Managerul de Activități și cu Grupul de Acțiune Locală (format din cetățeni și APL) pentru a colecta contribuțiile și sugestiile acestora în procesul de  îndeplinire a sarcinile atribuite.

 1. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE SCONTATE

Consultantul/ii va îndeplini următoarele sarcini pentru fiecare intervenție selectată (indiferent de domeniu / tipul serviciului)

 

Denumirea activității/rezultatul

 

Conținut

Comentarii

1

Evaluarea Tehnică

Efectuarea evaluării tehnice împreună cu Grupul Local de Acțiune  pentru a evalua și analiza schema propusă conform formularului de aplicare și decizia dacă o schemă este fezabilă sau nu din punct de vedere tehnic. Partajarea rezultatelor evaluării tehnice cu Managerul de Activități.

 

2

Pregătirea unui raport de evaluare

Ca  rezultat după evaluarea tehnică (1), se va întocmi un raport succint

 

3

Proiectarea soluțiilor tehnice

Pe baza raportului de evaluare, vor fi dezvoltate cel puțin două opțiuni de intervenție adecvate

Respectarea cu strictețe a standardelor Guvernului Moldovei pentru proiectarea specificațiile standard și luarea în considerare, de asemenea, a practicilor și metodologiei proiectului MĂ IMPLIC

4

Selectarea soluției adecvate pentru nevoile locale

Consilierea Grupul Local de Acțiune  cu privire la selectarea soluțiilor adecvate pentru nevoilor locale.

Grupul Local de Acțiune ar trebui să selecteze una din soluțiile tehnice propuse de consultant/i

5

Consolidarea capacităților prin orientare și formare

Susținerea  APL-urilor în scopul  selectării și contractării unui birou de inginerie calificat (certificat) pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru achiziții.

Participarea ca membru al consiliului de evaluare pentru selectarea contractanților.

Aceasta ar include orientarea inițială cu privire la mobilizarea Grupului Local de Acțiune , managementul construcțiilor și transmiterea competențelor necesare pentru gestionarea, operarea și întreținerea serviciului

Înainte de investiții, pe parcursul construcției / achiziției și după construcție / achiziție, după caz

6

Estimarea volumelor și evaluarea calității materialelor / echipamentelor

Grupului Local de Acțiune i se oferă consiliere tehnică cu privire la calitatea materialelor / echipamentelor de construcție. Consultanța ar trebui să ajute comunitatea să verifice standardele în timpul sau după achiziție.

Includerea Grupului Local de Acțiune  (populației) în procesul de implementare

7

Supravegherea achizițiilor, al echipamentului și lucrărilor de construcții împreună cu Grupul Local de Acțiune

Supravegherea asigură că schema este construită în conformitate cu proiectarea și specificațiile tehnice, echipamentele corespund soluției propuse

Conform contractului de investiții și orarului

8

Măsurarea muncii și raportul de finalizare a lucrărilor

Verificarea dacă calitatea lucrărilor finalizate este satisfăcătoare. Când lucrările de construcție sunt finalizate și îndeplinesc cerințele de calitate, consultantul/ii pregătește un raport de finalizare a lucrărilor

Conform contractului de investiții și orarului

6. RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI

 
Sarcini și responsabilități specifice domeniului:

Activitatea Consultantului/ilor privind gestionarea deșeurilor solide va include următoarele activități:

 1. Efectuarea unei analize detaliate a modelelor actuale de generare a deșeurilor pentru selectarea celei mai bune opțiuni de gestionare a deșeurilor și locației pentru depozitare. Consultantul/ii va elabora o analiză bazată pe criterii multiple care să justifice opțiunea de selecție, criteriile și ponderile.
 2. Revizuirea nevoilor de gestionare a deșeurilor solide în zonele țintă. Evaluarea nevoilor tuturor părților relevante în ceea ce privește gestionarea și evacuarea deșeurilor (privat, sectorul public, cetățeni).
 3. Evaluarea fezabilității tehnice și economice a unui sistem de separare a surselor pentru recuperarea fluxurilor valoroase de deșeuri reciclabile și includerea infrastructurii necesare (de exemplu, coșuri de colectare, prese hidraulice etc.) în proiectarea depozitului de deșeuri.
 4. Identificarea activităților posibile generatoare de venituri și parteneriate potențiale recomandate pentru activitățile de investiții.
 5. Efectuarea unei Evaluări a Impactului asupra Mediului
 6. Oferirea de recomandări necesare pentru schimbări instituționale în gestionarea serviciului
 7. Efectuarea unei analize financiare a operațiunilor de gestionare a deșeurilor și depozitului de deșeuri
 8. Proiectarea un calendar pentru construcția / reabilitarea depozitului de deșeuri pentru fiecare scenariu potențial.

Activitatea  Consultantului/ilor privind alimentarea cu apă și sanitație va include următoarele activități:

 1. Analiza aspectelor tehnice și evaluarea fezabilității opțiunilor de intervenție pentru construcția / reabilitarea alimentării cu apă și / sau serviciului de canalizare. Consultantul/ii trebuie să se consulte pe larg cu Grupul Local de Acțiune cu privire la acceptabilitatea opțiunilor identificate și să facă recomandări cu privire la varianta optimă.
 2. Examinarea proiectelor tehnice existente și / sau pregătirea recomandărilor și / sau modificărilor pentru intervenția propusă în conformitate cu normele naționale de construcție și cerințele tehnice.
 3. Asistarea Grupul Local de Acțiune în elaborarea documentelor de licitație (inclusiv, și fără a se limita la, proiectare, cerințe și specificații tehnice, cerințe pentru contractanți), desfășurarea procedurii de licitație, pregătirea raportului de evaluare și a contractului.
 4. Identificarea pericolelor în etapele de proiectare și construcție. Aceasta trebuie să cuprindă riscuri procedurale, riscuri de mediu, riscuri tehnice și de calitate, riscurile de depășire a costurilor, risc de întârziere, risc pentru terți etc.
 5. Evaluarea probabilității acestor riscuri și consecințele potențiale. Identificarea măsurilor posibile de atenuare.
 6. Verificarea dacă progresul lucrărilor este în conformitate cu programele aprobate în temeiul contractelor în numele APL-urilor. Notificarea preventivă a Managerul de Activități, despre orice posibilă nerespectare a Programului.
 7. Efectuarea inspecției de supraveghere a lucrărilor executate de Contractanți pentru a oferi asigurări cu privire la calitatea și standardele materialelor și manopera, precum și conformitatea cu specificațiile și schițele incluse în contracte, Proiectul aprobat, Schițele detaliate, Manual de asigurare a calității și orice modificare convenită.
 8. Supravegherea instalațiilor/facilităților, toate lucrările de instalare la fața locului și punerea în funcțiune / testarea componentelor proiectului, dacă este necesar.

Activitatea Consultantului/ilor privind iluminarea stradală vor include următoarele activități:

 1. Inventarul detaliat al activelor sistemului de iluminare stradală al localității
 2. Analiza, în măsura posibilului, și expunerea cu privire la sistemul actual de iluminare stradală și întreținere, înființarea instituțională, practicile legale, standardele, precum și sugerarea căilor de îmbunătățire.
 3. Colectarea și analiza datelor privind consumul electric al sistemului actual de iluminare stradală al localității.
 4. Colectarea și analiza datelor privind costurile de funcționare și întreținere generate de localitate pentru a opera și întreține sistemul său de iluminare stradală.
 5. În baza cerințelor și standardelor actuale, consultantul va identifica domeniile de îmbunătățire a eficienței energetice pentru sistemul de iluminare stradală. Acesta va evidenția economia de energie și impactul acesteia asupra facturii de electricitate anuale a localității, pe baza unei simulări utilizând software-ul relevant și în conformitate cu standardele naționale a electricității.
 6. Examinarea și expunerea referitor la necesitatea îmbunătățirii / înlocuirii stâlpilor de lumină, a lămpii și / sau a alimentatorului / comutatoarelor și propunerea unui plan realist de actualizare care să indice numărul aproximativ de stîlpi / lămpi / comutatoare care trebuie înlocuite / actualizate conform unei cronologii indicativă.
 7. În conformitate cu standardele aplicabile, să propună un standard de iluminare stradală (standard de calitate a luminii: iluminare și luminanță) pentru fiecare categorie a străzii în parametrii tehnici și funcționali.
 8. Analiza sistemelor de control și monitorizare a iluminatului la distanță disponibile pe piață, beneficiile și dezavantajele utilizării fiecăruia dintre ele, precum și efectuarea comparării costurilor.
 9. Colectarea și examinarea tuturor datelor relevante disponibile, rapoarte, schițe și cartografiere pentru intervenția propusă și consilierea cu privire la orice lucrări de proiectare tehnică noi sau suplimentare care ar putea fi necesare.
 10. Pregătirea specificațiilor tehnice indicative ale echipamentelor și inventarului care urmează să fie achiziționate în timpul implementării proiectului.
 11. Elaborarea unui plan de implementare a intervenției. Calculele de economisire a energiei ar trebui detaliate pentru intervenție, precum și planul de investiții corespunzător.

7. CERINȚE DE CALIFICARE

Consultantul tehnic va trebui să aibă studii și cunoștințe în ingineria civilă, apă și sanitație, coduri și standarde naționale de construcții, legi privind construcțiile, precum și o experiență vastă în implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară.

 • Studii: Diplomă universitară în inginerie civilă, apă, sanitație sau arhitectură și / sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională: cel puțin 5 ani de experiență în domeniul ingineriei civile;
 • Certificat de atestare tehnico-profesional emis de autoritatea națională INCERCOM;
 • Experiență vastă în monitorizarea / supravegherea / sprijinirea lucrărilor civile și infrastructură, de preferință renovarea iluminării stradale, rețele de apă și canalizare;
 • Cunoașterea aprofundată a legislației naționale referitoare la lucrările de construcție;
 • Experiența în cadrul programelor de dezvoltare comunitară este un avantaj;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea excelentă a limbii române și ruse scris și vorbit; cunoașterea limbii engleze prezintă un avantaj;
 • Cunoștințe a computerului, inclusiv cunoașterea MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Nivel ridicat de responsabilitate și capacități de organizare, abordare creativă la rezolvarea problemelor;
 • Abilități excelente de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a respecta termenele limită și de a stabili priorități pentru mai multe sarcini;
 • Capacitatea de a comunica fluent cu diferite părți interesate (societatea civilă, autoritățile locale, comunitățile locale, personalul proiectului);
 • Permis de conducere categoria B și disponibilitatea de a călători cu mașina proprie.

8. MODALITATEA DE APLICARE

Candidații calificați și interesați sunt rugați să aplice. Cererea trebuie să conțină CV-ul personal în limba română sau (preferabil) în limba engleză, indicând pregătirea profesională / calificările profesionale, toată experiența relevantă din trecut, precum și datele de contact ale candidatului plus trei referințe/recomandări profesionale.

Candidații interesați sunt rugați să depună cererea la info@int.skat.ch, menționând în subiect „Consultant/i tehnic/i în domeniul gestionării deșeurilor solide, alimentării cu apă și sanitație și a iluminării stradale”. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 21 martie 2021.

Se vor lua în considerare numai aplicațiile individuale. Companiile de consultanță în inginerie nu sunt eligibile pentru acest post de muncă.