Categorii
Tendere

Licitația deschisă: servicii de lucrări de construcții-montaj pentru creșterea eficienței energetice (Primăria sat. Nișcani, IUNIE 2024)

ANUNȚ DE LICITAȚIE DESCHISĂ
PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE CONSTRUCȚII

(Primăria satului Nișcani, IUNIE 2024)

Fundația Centrul Moldo-Elvețian de Cooperare „SKAT” anunță concurs pentru selectarea unei companii de construcții, care va efectua lucrări de construcție-montaj pentru creșterea eficienței energetice la Primăria satului Nișcani (rl Călărași).

          Concursul se desfășoară în cadrul proiectului „Mă Implic” – Proiect de implicare civică în guvernarea locală, componenta ”Eficiența energetică în satele din Moldova” (EnEff)  ce se implementează prin suportul financiar de la Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC. Proiectul are drept scop abordarea gospodăriilor rurale afectate de criza energetică și să prezinte soluții de creștere a eficienței energetice.

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrări de construcții-montaj pentru creșterea eficienței energetice (reconstrucția acoperișului, izolări de pereți, montarea instalațiilor de ventilare, etc). Toate lucrările sunt menționate în caietele de sarcini ce vor fi prezentate companiilor interesate.

Documentația necesară elaborării ofertei și cea privind modul de desfășurare a concursului o puteți găsi  pe pagina web oficială a Proiectului „MĂ IMPLIC”, urmând link-ul https://ma-implic.md/tender10/. Cererile de participare, ofertele comerciale și toate documentele conexe vor fi expediate la adresele electronice: gheorghe.ticu@int.skat.ch; vadim.magaleas@int.skat.ch sau prezentate în format fizic la adresa str. Alexei Mateevici 34, of 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 01.07.2024, ora 15:00. Ofertele pot fi prezentate în format electronic sau format fizic. Ofertele în format electronic vor fi obligatoriu semnate electronic și transmise la adresa indicată. Ofertele în format fizic vor fi semnate olograf și după caz ștampilate și vor fi depuse la sediul Fundației SKAT.

Detalii suplimentare și clarificări pot fi solicitate prin e-mail până pe data de 26.06.2024, la adresele indicate inițial în anunț, iar toate informațiile și comunicările referitoare la clarificări vor fi publicate pe pagina web oficială a Proiectului „MĂ IMPLIC” până pe data de 27.06.2024 și vor fi disponibile pe următorul link https://ma-implic.md/tender10/.

 

În procesul de evaluare a ofertelor pentru licitație se iau în considerare criterii esențiale pentru alegerea celei mai bune oferte din punct de vedere economic. Aceste criterii sunt definite și ponderate cu atenție pentru a asigura o evaluare obiectivă și echitabilă a ofertelor. În acest sens, criteriile de evaluare sunt:

 

Criterii de atribuire a contractului

 

Nr. crt.

Criteriu de evaluare

Pondere, %

Note

1.

Prețul ofertei

40%

Evaluarea prețurilor unitare ofertate

2.

Calitatea ofertei

40%

Evaluarea calității materialelor propuse și garanțiilor pentru lucrări

3.

Experiența ofertantului

20%

Evaluarea istoricului ofertantului în domeniul lucrărilor de eficiență energetică și a referințelor din proiecte similare

 

 

Fundația Centrul Moldo-Elvețian de Cooperare SKAT îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.  

Întrebări frecvente

Pentru prezenta procedură de achiziție nu se solicită.

Pentru prezenta procedură de achiziție nu se solicită garanție de bună execuție. În ceea ce privește garanția post-recepție, aceasta este stipulată de către ofertant, iar ulterior acest termen va fi luat în calcul la examinarea ofertelor de către autoritatea contractantă.

La acest capitol aveți posibilitatea să optați pentru oricare metodă de a demonstra experiența similara. Copiile contractelor executate anterior pot fi suficiente, dacă descriu în detaliu specificul lucrărilor efectuate anterior. Specificul lucrărilor ar trebui să includă informații detaliate despre obiectul contractului, valoarea acestuia, termenii de executare etc. Asigurați-vă că documentele prezentate oferă o înțelegere clară și detaliată a experienței relevante pentru proiectul sau serviciul ofertat.

La întocmirea ofertei, este necesar ca valoarea TVA să fie cotată la 0%. 

Dacă alegeți să depuneți oferta în format electronic, vă rugăm să transmiteți oferta și toate fișierele conexe la adresele de e-mail indicate în anunț: gheorghe.ticu@int.skat.ch / vadim.magaleas@int.skat.ch. În cazul în care preferați să depuneți oferta în format fizic, vă invităm să o faceți la adresa specificată în anunț: str. Alexei Mateevici 34, of 2, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

Categorii
Tendere

Contractarea serviciilor de consultanță și coordonare a activităților proiectului MĂ IMPLIC în grupurile de APL-uri partenere

Contractarea serviciilor de consultanță și coordonare a activităților proiectului MĂ IMPLIC în grupurile de APL-uri partenere

Proiectul „MĂ IMPLIC” (Faza 2) își propune să contribuie la consolidarea guvernării locale și sporirea accesului populației la servicii publice mai bune. În special, Proiectul „MĂ IMPLIC” va susține partenerii de la nivel local și național în vederea îmbunătățirii guvernării locale pe trei dimensiuni fundamentale:

 • Grupurile de autorități publice locale (APL-uri) de nivelul întâi asigură administrarea eficientă a resurselor și promovează dezvoltarea locală într-un mod sustenabil și incluziv;
 • Guvernul promovează și coordonează reforma administrației publice locale într-un mod eficient, eficace și transparent;
 • Cetățenii din comunitățile partenere se implică în procesul de guvernare locală și influențează pozitiv calitatea gestionării serviciilor publice.

În Faza 2 proiectul va consolida rezultatele obținute în Faza 1, dar și va lărgi arealul intervențiilor oferind suport pentru 14 grupuri de APL-uri partenere în exercitarea funcțiilor atribuite acestora, precum: (i) eficientizarea serviciilor publice administrative, (ii) îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală, (iii) promovarea dezvoltării economice locale și/sau regionale.

În acest context, Proiectul MĂ IMPLIC planifică să identifice organizații (companii de consultanță, asociații obștești, instituții private, fundații, grupuri de acțiune locală, etc.), care vor coordona activitățile proiectului în grupurile de APL-uri partenere selectate în regiunile de dezvoltare: Nord, Centru și Sud/UTA Găgăuzia (componența și localizarea geografică a acestora poate fi accesată aici: https://ma-implic.md/download/concurs2024-apl-partenere/?wpdmdl=10586&refresh=664ce7b85674b1716316088).

Sarcina: Servicii de consultanță și coordonare a activităților proiectului MĂ IMPLIC în grupurile de APL-uri partenere

Proiect: Proiectul MĂ IMPLIC, Faza 2 (2023 – 2027)

Durata contractului: Iulie 2024 – Septembrie 2027 (39 luni)

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare Skat, în perioada noiembrie, 2023 – octombrie, 2027. Proiectul acoperă întregul teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului). Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe site-ul proiectului www.ma-implic.md și pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/ProiectulMaImplic 

 1. Scopul activității:

Organizațiile selectate vor asigura coordonarea și facilitarea activităților de dezvoltare a capacităților autorităților publice locale, crearea și modernizarea serviciilor publice și implicarea activă a cetățenilor în grupurile de APL-uri partenere în conformitate cu abordarea Proiectului MĂ IMPLIC și angajamentele asumate de către partenerii proiectului.

Detalii privind logica intervențiilor proiectului pot fi consultate aici: https://ma-implic.md/download/fisa-de-proiect-ma-implc-faza-2-2023-2027/?wpdmdl=10639&refresh=66583d79447051717058937

Responsabilități specifice de coordonare:

 • Coordonarea activităților de dezvoltare a capacităților autorităților locale în conformitate cu metodologia FOCAS (evaluarea capacităților organizaționale și funcționale ale autorităților publice locale(FOCAS), Planul de Acțiuni, etc.);
 • Coordonarea activităților de elaborare, implementare și revizuirea anuală a Planului de Îmbunătățire a Serviciilor în grupurile de APL-uri partenere;
 • Promovarea implicării active a cetățenilor și organizațiilor civice în procesele decizionale locale și realizarea de inițiative civice în comunitățile partenere;
 • Instruirea și ghidarea coordonatorilor locali desemnați de comunitățile partenere în facilitarea proceselor și aplicarea mecanismelor de monitorizare a progresului;
 • Suport comunităților partenere în organizarea activităților de lansare a serviciilor, consolidarea capacităților, comunicarea publică, raportarea narativă și financiară aferentă Acordului de Cooperare și Acordului de grant;
 • Consolidarea cooperării eficiente între comunitățile partenere și promovarea coeziunii sociale, economice și teritoriale.

Responsabilități tehnice și logistice:

 • Elaborarea, aprobarea și menținerea ordonată a calendarului/orarului activităților împreună cu persoanele responsabile la nivel local;
 • Organizarea, coordonarea și asigurarea logisticii pentru toate activitățile de care este responsabil;
 • Structurarea, stocarea și menținerea catalogată a tuturor materialelor referitoare la activitățile realizate în comunități;
 • Colectarea regulată a datelor relevante privind activitățile și beneficiarii proiectului;
 • Participarea eficace la programele de formare și de schimb de experiență din cadrul Proiectului.
 • Organizarea vizitelor de schimb de experiență între grupurile de APL-uri pe tematici de interes comun.

 Volumul de muncă:

 • Pe parcursul unei luni de activitate, organizația va furniza până la 3 zile de consultanță pentru fiecare Grup de APL-uri. Numărul de zile poate varia în funcție de necesitățile fiecărui Grup de APL-uri, dar nu va depăși media de 3 zile pe parcursului unei luni. Se preconizează că cel puțin o zi/lună se va lucra în cadrul grupului de APL-uri partenere.

2. Criterii de eligibilitate:

 • Organizații ale societății civile și comerciale care au statut juridic;
 • Organizații care desfășoară programe și activități în regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. Experiența de lucru în comunitățile proiectului MĂ IMPLIC reprezintă un avantaj;
 • Organizații interesate și suficient de motivate pentru a realiza activitățile de coordonare în grupurile de APL-uri selectate în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC;
 • Organizații care dispun de personal cu competențe în consultarea, coordonarea, implementarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor publice în comunitățile locale;
 • Organizații care dispun de resurse materiale și logistice necesare pentru realizarea sarcinilor.

 3. Conținutul dosarului de aplicare (criterii formale):

Organizațiile interesate să aplice în calitate de coordonatori regional sunt invitate să expedieze dosarul de aplicare care va conține:

 1. CV-ul organizației în limba română sau engleză (maxim 2 pagini);
 2. Prezentarea a cel puțin 2 scrisori de recomandare;
 3. Metodologia propusă pentru realizarea Termenilor de Referință (maxim 3 pagini);
 4. CV-urile succinte a cel puțin 2 consultanți cu competențe relevante care vor fi implicați direct în realizarea sarcinilor;
 5. Oferta financiară pentru serviciile prestate per zi de consultanță, care va include toate tipurile de cheltuieli (cheltuieli administrative, onorarii consultanți, transport, etc.). La elaborarea ofertei financiare se aplică scutirea de TVA 0%.

4. Criterii de atribuire:

Criterii de atribuire

Scor

A.     Experiență relevantă și expertiză dovedită: Minim trei ani de experiență cu autoritățile publice locale (corelat cu p.4a)

Maxim 20 puncte

B.     Capacitatea Ofertantului de a demonstra o reputație profesională foarte bună, evidențiată de cel puțin 2 recomandări (corelat cu p.4b)

Maxim 10 puncte

C.      Calitatea ofertei propuse (metodologia și planul de activități) în conformitate cu Termenii de referință (corelat cu p.4c,d)

Maxim 30 puncte

D.      Prețul Ofertei (corelat cu p.4e)

Maxim 40 puncte

Contractul va fi atribuit ofertantului(lor) care primește cel mai mare punctaj conform comisiei de evaluare din cadrul proiectului. Iar pentru a fi evaluați final, ofertanții trebuie să  întrunească, atât criteriile formale, cât și cele de eligibilitate stipulate în Termenii de referință.

Evaluarea finală se va face utilizând formula următoare:  Scor Final = A+B+C+D ( minim 0 – maxim 100 pct).

Organizațiile ofertante nu pot contesta hotărârile comisiei de evaluare referitoare la rezultatele procedurii de selecție. La solicitarea scrisă a organizației ofertante, comisia de evaluare poate comunica acestuia, în formă scrisă, motivele neselectării/respingerii ofertei sale, fără a face trimitere la informațiile referitoare la procedura de evaluare a  celorlalte oferte.

5. Depunerea dosarului

Dosarul complet urmează să fie expediat până la data de 23 iunie 2024. Aplicația va fi expediată la adresa de email: info@int.skat.ch cu mențiunea ”Angajare: Coordonator regional”. În textul mesajului va fi indicat expres Regiunea pentru care aplicați: Nord, Centru, Sud/UTA Găgăuzia. Aceeași organizație poate aplica pentru maxim 2 regiuni de dezvoltare.

Toate întrebările vor fi adresate exclusiv in formă scrisă la adresa de email: tender.maimplic@gmail.com până la data de 14 iunie 2024, iar răspunsurile vor fi publicate la următorul link: https://ma-implic.md/tender09/

Întrebări frecvente

Oferta financiară pentru serviciile prestate pentru o zi de consultanță va include toate tipurile de cheltuieli (cheltuieli administrative, onorarii pentru consultanți, transport etc.) [dar nu va include TVA]. Acest lucru înseamnă că nu se vor include costuri separate pentru transport în oferta de preț. Pentru calculele dvs., lista completă a grupurilor de autorități publice locale (APL) partenere poate fi consultată pe acest link: https://ma-implic.md/download/concurs2024-apl-partenere/?wpdmdl=10586&refresh=664ce7b85674b1716316088